İnteraktif CD

02 Temmuz 2002 - 24803           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2002/4307 Türkiye - Lübnan Kara Ulaştırması Ortak Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığına; Devlet Bakanı Prof.Dr. Şükrü S. GÜREL'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

8

Yönetmelikler

- Orta Doğu Teknik Üniversitesi Petrol Araştırma Merkezi Yönetmeliği

9

- Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Eğitim - Araştırma Merkezi Yönetmeliği

13

Tebliğler

- 17/8/1999 ve 12/11/1999 Tarihlerinde Meydana Gelen Depremlerden Zarar Görenlerin Vergi Borçları ve Vergi Cezalarının Terkini Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 2) - 17/8/1999 ve 12/11/1999 Tarihlerinde Meydana Gelen Depremlerden Zarar Görenlerin Vergi Borçları ve Vergi Cezalarının Terkini Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 2)

17

- Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (BİK/TPE: 2002/2)

17

- Karaman İlinde Anız Yakılmasının Yasaklanması Hakkında Karar (No: 2002/3)

18

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

19

b - Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90