İnteraktif CD

29 Haziran 2002 - 24800           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararı

- 742 İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2002/4297 Patent İşbirliği Antlaşması Yönetmeliğinde Değişiklikler'in Onaylanması Hakkında Karar

3

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Edip Safder GAYDALI'ya, Devlet Bakanı Mehmet KEÇECİLER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

20

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2002/4369 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 94 ncü Maddesinin Birinci Fıkrasının 8 Numaralı Bendinde Yer Alan Ödemelerden Yapılacak Vergi Tevkifatı Hakkında Karar - 2002/4369 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 94 ncü Maddesinin Birinci Fıkrasının 8 Numaralı Bendinde Yer Alan Ödemelerden Yapılacak Vergi Tevkifatı Hakkında Karar

21

- 2002/4370 Dar Mükellefiyete Tabi Kurumların Tevkifata Tabi Kazanç ve İratlarından Yapılacak Tevkifat Nispetleri Hakkında Karar - 2002/4370 Dar Mükellefiyete Tabi Kurumların Tevkifata Tabi Kazanç ve İratlarından Yapılacak Tevkifat Nispetleri Hakkında Karar

22

Atama Kararları

- Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine; Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Tahsin KESİCİ'nin Atanmasına Dair Karar

23

- Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Sait GÜRAN'ın Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar

23

Yönetmelik

- T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Dinlenme ve Bakımevleri (Huzurevleri) İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23

Tebliğler

- 2002 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Yaz Okulu-Tezsiz Yüksek Lisans Programları) (Sıra No: 11)

27

- Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği (No: 2002/1) - Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği (No: 2002/1)

37

- Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 56) - Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 56)

44

- Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik Hükümlerine Göre Sürekli ve Sınırlı Denetlemeye Tabi Ortaklıklar ve Kuruluşların Belirlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: X, No: 18) - Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik Hükümlerine Göre Sürekli ve Sınırlı Denetlemeye Tabi Ortaklıklar ve Kuruluşların Belirlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: X, No: 18)

44

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

45

b - Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90