İnteraktif CD

28 Haziran 2002 - 24799           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 4762 Milli Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

2

- 4763 Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Türkiye Cumhuriyetinin Topluluk Programlarına Katılmasının Genel İlkeleri Hakkında Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

2

- 4764 20.5.1933 Tarihli ve 2197 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinde Yer Alan İçel Adının Mersin Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun

2

- 4765 Avukatlık Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun

3

- 4766 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

3

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2002/4241 Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'ye Ek Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi ile İlgili İhtiyari Protokol'ün Beyan Yapılmak Suretiyle Onaylanması Hakkında Karar

5

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2002/4269 Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

25

- 2002/4273 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair Karar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar - 2002/4273 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair Karar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

27

- 2002/4285 Tarım Reformu Uygulama Alanı Toprak Normu Esasları'nın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

28

- 2002/4306 Haliç Üniversitesi Rektörlüğü'ne Bağlı Olarak Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne Bağlı Olarak Artvin Eğitim Fakültesi ile Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğü'ne Bağlı Olarak Karabük İli Safranbolu İlçesi'nde Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

29

Yönetmelikler

- İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

30

- Hammadde ve Şeker Fiyatları Yönetmeliği

31

- Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Halk Kültürü Arşivi Belge Kabul, Kayıt ve Yararlanma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

35

Tebliğler

- Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (No: 2002/1) - Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (No: 2002/1)

37

- Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (No: 2002/2) - Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (No: 2002/2)

39

- Hatay İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacı ile Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2002/1)

42

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

43

b - Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90