İnteraktif CD

26 Haziran 2002 - 24797           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Milli Egitim Bakanlığına, Kültür Bakanı M.İstemihan TALAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Tüzük

- 2002/4222 Milli Müdafaa Mükellefiyeti Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük

2

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2002/4256 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

3

Atama Kararı

- 2002/4302 Yeniden Yapılandırma Kurulu'nda Boş Bulunan Üyeliğe, Kalan Süreyi Tamamlamak Üzere, Burhan İşler (Devlet Bakanlığı Temsilcisi)'in Atanması Hakkında Karar

5

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

6

Yönetmelikler

- 2002/4223 Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uygulama Yönetmenliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

7

- Başbakanlık Konut Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği

8

- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28

- Yağlı Güreş Hakem Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28

- Yağlı Güreş Müsabaka Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

34

- Zirai Mücadelede Kullanılan Pestisit ve Benzeri Maddelerin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

34

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararları

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait 3 Adet İlke Kararı

36

Tebliğ

- Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 76) - Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 76)

38

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

39

b - Çeşitli İlanlar

88

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90