"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Maliye Bakanlığından:

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği

Resmi Gazete Tarihi:26.06.2002

Resmi Gazete Sayısı: 24797A

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 94 üncü maddesinin sonuna 12.06.2002 tarih ve 4761 sayılı Kanunla "Maliye Bakanlığı, vergiye tabi işlemlere taraf veya aracı olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir." hükmü eklenmiştir.

Bu yetkiye dayanılarak bankalar ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa para piyasasında değerlendirilen paralara ödenen faizlerden, Gelir Vergisi Kanununun 94 ncü maddesinin 8 numaralı bendine göre yapılacak gelir vergisi tevkifatı ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 24 ncü maddesine göre yapılacak kurumlar vergisi tevkifatının İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi (Takasbank) tarafından yapılması uygun bulunmuştur.

Buna göre, söz konusu faizlerden gerekli vergi tevkifatının, sorumlu sıfatıyla Takasbank tarafından yapılması ve ilgili vergi dairesine beyan edilerek ödenmesi gerekir.

Tebliğ olunur.
tammetin.jpg (2780 bytes)