İnteraktif CD

25 Haziran 2002 - 24796           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2002/4305 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2

Yönetmelikler

- Arsa Ofisi Kanununun 11 nci Maddesinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik

4

- Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü Taşınmaz Mal İktisabı, Satışı, Kiraya Verilmesi, Devri, İntikali, Trampa ve İrtifak Hakkı Tesisine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

5

- Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin 83 üncü ve 382 inci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

9

- İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri ve Test Laboratuvarlarının Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik

10

- İyi Laboratuvar Uygulamalarının Denetlenmesi ve Çalışmaların Kontrolüne Dair Yönetmelik

21

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

35

b - Çeşitli İlanlar

88

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90