İnteraktif CD

22 Haziran 2002 - 24793           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

- 4761 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun - 4761 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Mehmet KEÇECİLER'e, Devlet Bakanı Edip Safder GAYDALI'nın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

9

- Sağlık Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Hüsnü Yusuf GÖKALP'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

10

- Ulaştırma Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Prof. Dr. Abdülkadir AKCAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

11

Atama Kararları

- Devlet, Adalet, Maliye, Saglık, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Turizm ve Çevre Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

12

Tebliğler

- Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

17

- Özelleştirme İdaresi Başkanlıgının, 2002/ÖİB-K-05 Sayılı Kararı

18

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

21

b - Çeşitli İlanlar

77

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90