"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Sermaye Piyasası Kurulundan:

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi:15.06.2002

Resmi Gazete Sayısı: 24786A

MADDE 1- 19/2/1996 tarihli ve 22559 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Borsa üyelerinin temsilci ve yardımcılarının Genel Yönetmeliğin 11 inci maddesinde aranan şartları sağlamalarının yanısıra bir yükseköğrenim kurumunun en az dört yıl eğitim veren bir bölümünden mezun olmaları ve Borsaca yapılacak inceleme sonucu tecrübe, bilgi ve ahlak bakımından yeterli olduklarına kanaat getirilmesi gerekir. Bu inceleme sonuçlanıncaya kadar veya zorunlu hallerde üye temsilcisinin işe başlamasına Borsa Başkanınca geçici olarak izin verilebilir."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 12 inci maddesine üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Bu Yönetmeliğin 14 üncü veya 15 nci maddelerine istinaden üyelikten çıkarılanların tekrar üyeliğe kabul edilmeleri halinde üyelik giriş aidatı alınmaz."

Yürürlük

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanı yürütür.
tammetin.jpg (2780 bytes)