"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Bakanlar Kurulundan:

2002 - 2003 Dönemi Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkında Karar

Resmi Gazete Tarihi:15.06.2002

Resmi Gazete Sayısı: 24786A

Ekli "2002 - 2003 Dönemi Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın 21/5/2002 tarihli ve 2061 sayılı yazısı üzerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 35 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 30/5/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                              Ahmet Necdet SEZER 
                              CUMHURBAŞKANI 
Bülent ECEVİT 
Başbakan 

Prof.Dr.Ş.ÜŞENMEZ  H.H.ÖZKAN      M.YILMAZ       Prof.Dr.N.ÇAĞAN 
Devlet Bak.ve    Devlet Bak.ve    Devlet Bak.ve    Devlet Bakanı V. 
Başb.Yrd. V.    Başb.Yrd.      Başb.Yrd. 

F.BAL        M.KEÇECİLER     Prof.Dr.Ş.S.GÜREL  F.BAL 
Devlet Bakanı V.  Devlet Bakanı    Devlet Bakanı    Devlet Bakanı 

N.ARSEVEN      M.YILMAZ      Prof.Dr.R.MİRZAOĞLU Dr.Y.KARAKOYUNLU 
Devlet Bakanı    Devlet Bakanı    Devlet Bakanı    Devlet Bakanı 

H.GEMİCİ      Prof.Dr.Ş.ÜŞENMEZ  E.S.GAYDALI     F.ÜNLÜ 
Devlet Bakanı    Devlet Bakanı    Devlet Bakanı    Devlet Bakanı 

Dr.R.DOĞRU     R.ÖNAL       Prof.Dr.H.S.TÜRK   S.ÇAKMAKOĞLU 
Devlet Bakanı    Devlet Bakanı    Adalet Bakanı    Milli Savunma Bakanı 

Dr.Y.KARAKOYUNLU  İ.CEM        S.ORAL        M.BOSTANCIOĞLU 
İçişleri Bakanı V. Dışişleri Bakanı  Maliye Bakanı    Milli Eğitim Bakanı 

Prof.Dr.A.AKCAN   Doç.Dr.O.DURMUŞ   Prof.Dr.A.AKCAN   Prof.Dr.H.Y.GÖKALP 
Bayındırlık ve   Sağlık Bakanı    Ulaştırma Bakanı V. Tarım ve Köyişleri 
İskan Bakanı                         Bakanı 

Y.OKUYAN      Prof.Dr.H.Y.GÖKALP Z.ÇAKAN       M.İ.TALAY 
Çalışma ve Sos.   Sanayi ve Ticaret  Enerji ve Tabii   Kültür Bakanı 
Güv.Bakanı     Bakanı V.      Kay.Bakanı 

M.TAŞAR       Prof.Dr.N.ÇAĞAN   F.AYTEKİN 
Turizm Bakanı    Orman Bakanı    Çevre Bakanı 

Madde 1-A) Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Ana Statüsünde ve bu Kararda belirtilen esaslar çerçevesinde hububat ve çeltik alım-satım faaliyetlerini gerçekleştirir.

B) TMO, alt yapısı hububat alım-satımı için yeterli olan iç ve/veya dış borsalarda alım-satım ve vadeli işlemler yapar. İç piyasalarda, borsa bulunmayan veya yeterli olmayan yerlerde alım TMO işyerlerinde yapılır.

C) TMO, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri ile Türkiye Ziraat Odaları Birliğince verilmiş üretim belgesi sahibi üreticilerden alım yapar.

D) TMO, umumi mağazacılık faaliyetinde bulunabilir.

Madde 2- TMO, ürün fiyatlarını ve alım-satım esaslarını Ana Statüsünün 4 üncü maddesi çerçevesinde belirlemeye yetkilidir. Satım fiyatlarını, Aralık 2002 döneminde Haziran 2002 dönemi alım fiyatlarının asgari %40 fazlasına gelecek şekilde aylar itibarıyla belirler.

Ürün bedellerinin asgari %50'si teslimatı müteakip, bakiyesi de en geç 30 gün içerisinde ödenir.

Madde 3- TMO, gerektiğinde peşin ve/veya kredili olarak hububat ithalatı ve ihracatı için Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca görevlendirilebilir.

TMO serbest piyasa şartları içerisinde ithalat ve ihracatını karayolu (FOT), demiryolu (FOR) ve denizyolu (FOB ve/veya C+F) ile yapmaya ve kullanacağı gemileri ve/veya diğer vasıtaları serbest rekabet şartları içerisinde temin etmeye yetkilidir.

Madde 4- TMO, Dahilde İşleme İzin Belgesine sahip Türkiye'de yerleşik kişi ve kuruluşlara bu belgede yer almak ve Dahilde İşleme Rejimi hükümlerine uygun olarak un, makarna, bisküvi, bulgur, irmik, şehriye, buğday nişastası ve sanayi yemi şeklinde yaptığı ihracatı belgelemek kaydıyla, Dahilde İşleme İzin Belgesinde belirtilen hububatı, stokları ölçüsünde ihraç tarihindeki dünya fiyatlarını da dikkate alarak peşin ve/veya vadeli olarak satmak üzere Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca görevlendirilebilir.

Madde 5- A) TMO tarafından iç alım yoluyla 2002 - 2003 faaliyet döneminde temin edilen ürünlerin, Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamı ve ihraç yoluyla yapılan satışlarından ve gerektiğinde yapılacak ithalattan doğan zararlar görev zararı sayılır ve Hazinece ödenir.

B) 2001 - 2002 ve daha önceki kampanya dönemlerinde temin edilen ürünlerle ilgili olarak o yıllara ait kararname hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. Söz konusu hükümler çerçevesinde doğmuş veya doğacak olan görev zararları ile 2002 - 2003 kampanya dönemine ilişkin görev zararları avans olarak Hazinece ödenir.

Avans olarak ödenen ve/veya ödenecek olan görev zararlarının incelenmesini müteakip bir fark ortaya çıkarsa taraflar ödeme yükümlülüklerini yerine getirirler.

Madde 6- TMO'nun 2002 - 2003 faaliyet döneminde ürün alımları için gerek duyacağı finansman, bütçeye konulan ödenekten yapılacak aktarımlar ile iç ve dış kredi temini suretiyle karşılanır. Yurt içinden ve yurt dışından kullanılacak döviz kredileri, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonundan muaftır.

TMO tarafından kredi temini için yapılacak "alım garantili satış" ve benzeri finansman tekniklerinin uygulanmasında bu Karar ile belirlenen alım-satım şartları aranmaz. Bu işlemlerden doğan alım-satım farkları ve diğer giderler borçlanma maliyeti olarak kabul edilir.

Madde 7- TMO, 2002 - 2003 faaliyet döneminde satın aldığı ürünleri işlemek üzere gerekli noktalarda tesis kiralamaya, imalat merkezleri açmaya ve kapatmaya, bu Karar kapsamındaki faaliyetler için idari bina, depo, arazi, malzeme, demirbaş ve gerekli diğer araç ve gereçleri satın almaya veya kiralamaya yetkilidir.

2002 - 2003 faaliyet döneminde kamu kaynaklarının etkin kullanımına ilişkin 27/3/2001 tarihli ve 2001/19 sayılı Başbakanlık Genelgesinin "4. Ulaştırma ve Haberleşme Giderleri" bölümünde yer alan kısıtlamalar, alıma dayalı olarak 2002 yılının Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında, satışa dayalı olarak 2003 yılının Ocak, Şubat ve Mart aylarında uygulanmaz.

Madde 8- Türk Silahlı Kuvvetlerinin, ekmeklik buğday, un, bulgur, pirinç, arpa ve yulaf ihtiyaçları TMO'nun stok durumuna göre öncelikle karşılanır.

Madde 9- Hükümetçe, TMO'ya verilen olağanüstü hal ve savaş stokuna ait muhafaza ve finansman giderleri ile bu stok miktarında artış olduğu takdirde artan kısma ait mal bedeli müteakip bütçe yılında Hazinece karşılanır.

Madde 10- 8/6/2001 tarihli ve 2001/2556 sayılı Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 11- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 12- Bu Karar Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığı tarafından müştereken yürütülür.
tammetin.jpg (2780 bytes)