"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Bakanlar Kurulundan:

Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim Harç İstisnası Belgeleri Hakkında Karar

Resmi Gazete Tarihi:15.06.2002

Resmi Gazete Sayısı: 24786A

Ekli "Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim Harç İstisnası Belgeleri Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu'nun 24/4/2002 tarihli ve 2002/5 sayılı Raporu üzerine, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun değişik 1 nci, 28/7/1967 tarihli ve 933 sayılı Kanunun 3/C, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 4/5/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                              Ahmet Necdet SEZER 
                              CUMHURBAŞKANI 
Bülent ECEVİT 
Başbakan 

D.BAHÇELİ      H.H.ÖZKAN      Dr.Y.KARAKOYUNLU   K.DERVİŞ 
Devlet Bak.ve    Devlet Bak.ve    Devlet Bak.ve    Devlet Bakanı 
Başb.Yrd.      Başb.Yrd.      Başb.Yrd. V. 

Prof.Dr.T.TOSKAY  M.TAŞAR       Prof.Dr.Ş.S.GÜREL  F.BAL 
Devlet Bakanı    Devlet Bakanı V.  Devlet Bakanı    Devlet Bakanı 

N.ARSEVEN      M.YILMAZ      Prof.Dr.R.MİRZAOĞLU Dr.Y.KARAKOYUNLU 
Devlet Bakanı    Devlet Bakanı    Devlet Bakanı    Devlet Bakanı 

M.YILMAZ      Prof.Dr.Ş.ÜŞENMEZ  E.S.GAYDALI     F.ÜNLÜ 
Devlet Bakanı V.  Devlet Bakanı    Devlet Bakanı    Devlet Bakanı 

Dr.R.DOĞRU     M.İ.TALAY      Prof.Dr.H.S.TÜRK   S.ÇAKMAKOĞLU 
Devlet Bakanı    Devlet Bakanı V.  Adalet Bakanı    Milli Savunma Bakanı 

R.K.YÜCELEN     İ.CEM        S.ORAL        M.BOSTANCIOĞLU 
İçişleri Bakanı   Dışişleri Bakanı  Maliye Bakanı    Milli Eğitim Bakanı 

Prof.Dr.A.AKCAN   Doç.Dr.O.DURMUŞ   O.VURAL       Prof.Dr.H.Y.GÖKALP 
Bayındırlık ve   Sağlık Bakanı    Ulaştırma Bakanı   Tarım ve Köyişleri 
İskan Bakanı                         Bakanı 

Y.OKUYAN      A.K.TANRIKULU    Z.ÇAKAN       M.İ.TALAY 
Çalışma ve Sos.   Sanayi ve Ticaret  Enerji ve Tabii   Kültür Bakanı 
Güv.Bakanı     Bakanı       Kay.Bakanı 

M.TAŞAR       Prof.Dr.N.ÇAĞAN   F.AYTEKİN 
Turizm Bakanı    Orman Bakanı    Çevre Bakanı 

Madde 1- İhracat taahhüt sürelerinin bitiminden itibaren;

a) 30/9/2002 tarihine kadar yapılan ihracat; henüz ihracat taahhüdü kapatılmamış olan, 1/1/1997 ile 31/12/1997,

b) 31/12/2002 tarihine kadar yapılan ihracat; henüz ihracat taahhüdü kapatılmamış olan, 1/1/1998 ile 31/12/1998,

c) 31/3/2003 tarihine kadar yapılan ihracat; henüz ihracat taahhüdü kapatılmamış olan, 1/1/1999 ile 31/12/1999,

d) 30/6/2003 tarihine kadar yapılan ihracat; henüz ihracat taahhüdü kapatılmamış olan, 1/1/2000 ile 31/12/2001,

Tarihleri arasında verilen Belgesiz İhracat Kredileri (Sevk öncesi TL. ihracat kredisi, TL. olarak kullanılan döviz kredisi, prefinansman ve peşin döviz) ile bu tarihler arasında düzenlenen Vergi Resim Harç İstisnası Belgelerinin ihracat taahhütlerine sayılır. Ayrıca, yukarıdaki süreler zarfında kredi ile ilgili yapılan işlemler vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılır.

Krediyi kullandıran kuruluşun muvafakat etmesi kaydıyla, kredi vadesinin de ihracat taahhüt süresine paralel olarak uzatılması halinde, bu süre içerisinde kredi ile ilgili yapılan işlemlere de vergi, resim ve harç istisnası uygulanır.

Madde 2-a) 1/1/1997 ile 31/12/1997 tarihleri arasında verilen Belgesiz İhracat Kredileri (Sevk öncesi TL. ihracat kredisi, TL. olarak kullanılan döviz kredisi, prefinansman ve peşin döviz) ile bu tarihler arasında düzenlenen Vergi Resim Harç İstisnası Belgelerinin ihracat taahhütleri; 30/9/2002 tarihine kadar,

b) 1/1/1998 ile 31/12/1998 tarihleri arasında verilen Belgesiz İhracat Kredileri ile bu tarihler arasında düzenlenen Vergi Resim Harç İstisnası Belgelerinin ihracat taahhütleri; 31/12/2002 tarihine kadar,

c) 1/1/1999 ile 31/12/1999 tarihleri arasında verilen Belgesiz İhracat Kredileri ile bu tarihler arasında düzenlenen Vergi Resim Harç İstisnası Belgelerinin ihracat taahhütleri; 31/3/2003 tarihine kadar,

d) 1/1/2000 ile 31/12/2001 tarihleri arasında verilen Belgesiz İhracat Kredileri ile bu tarihler arasında düzenlenen Vergi Resim Harç İstisnası Belgelerinin ihracat taahhütleri; 30/6/2003 tarihine kadar, toplam ihracat taahhüdünün %50'sinin gerçekleştirildiğinin tespiti kaydıyla, müeyyide uygulanmaksızın kapatılır.

31/12/2001 tarihinden önce kullanıldığı halde, orijinal süresi 30/6/2003 tarihini aşan Belgesiz İhracat Kredilerinin bu haktan yararlandırılabilmesi için, kredi riskinin 30/6/2003 tarihinden önce kapatılması zorunludur.

Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim Harç İstisnası Belgeleri kapsamında toplam ihracat taahhüdünün %50'sinin gerçekleştirildiğinin, en geç bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen sürelerin bitimini takip eden ayın sonuna kadar ilgili mercilere tevsik edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, toplam ihracat taahhüdünün gerçekleşmeyen bölümüne tekabül eden istisnalar, 23/12/1999 tarihli ve 99/13812 sayılı Kararnamenin eki İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar'ın 15 inci maddesi hükümlerine göre tahsil edilir.

Madde 3- Serbest bölgelere yapılan ihracatın bu Kararın 2 nci maddesi kapsamında ihracat taahhüdüne sayılabilmesi için, aynı maddenin birinci fıkrasında belirtilen süreler içerisinde ihraç eşyasının serbest bölgeden üçüncü ülkelere veya Avrupa Topluluğu'na üye ülkelere gönderildiğinin tevsiki aranır.

Madde 4- Bu Kararın yayımı tarihinden önce ihracat taahhütleri kapatılan, Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim Harç İstisnası Belgelerinin taahhüt hesapları, bu Karara istinaden işlem yapılmak üzere açılamaz.

Madde 5- Bu Karar kapsamındaki Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim Harç İstisnası Belgelerinin ihracat taahhüt süreleri son defa olmak üzere uzatılmıştır.

Madde 6- Türk Eximbank tarafından verilen kredilere (bankalar aracılığıyla verilen krediler dahil) ilişkin uygulama usul ve esasları, Türk Eximbank tarafından belirlenir.

Madde 7- Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından belirlenir.

Madde 8- Bu Karar 1/1/2002 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 9- Bu Kararı Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
tammetin.jpg (2780 bytes)