İnteraktif CD

14 Haziran 2002 - 24785           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2002/4152 Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Gelirleri Hakkında Karar

2

- 2002/4165 Tarımsal Destekleme Politikaları Çerçevesinde Çiftçilere Doğrudan Gelir Desteği Sağlanması ve Kayıt Sisteminin Oluşturulmasına İlişkin Karar - 2002/4165 Tarımsal Destekleme Politikaları Çerçevesinde Çiftçilere Doğrudan Gelir Desteği Sağlanması ve Kayıt Sisteminin Oluşturulmasına İlişkin Karar

3

Atama Kararları

- Devlet, Maliye, Milli Eğitim, Tarım ve Köyişleri, Kültür ile Çevre Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

5

Yönetmelik

- Orta Doğu Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği'nin 4. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

8

Tebliğ

- Maden Kanunu Gereğince Yapılacak Bazı Harcamalar ile Madencilik Sektörüne Verilecek Kredilere İlişkin Esas ve Usüller

8

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/97 (4756 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2002/9 Sayılı Kararı

15

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

19

b - Çeşitli İlanlar

85

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90