"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Bakanlar Kurulundan:

Tarımsal Destekleme Politikaları Çerçevesinde Çiftçilere Doğrudan Gelir Desteği Sağlanması ve Kayıt Sisteminin Oluşturulmasına İlişkin Karar

Resmi Gazete Tarihi:14.06.2002

Resmi Gazete Sayısı: 24785A

Tarımsal destekleme politikaları çerçevesinde çiftçilere doğrudan gelir desteği sağlanması ve kayıt sisteminin oluşturulmasına ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın 8/4/2002 tarihli ve 1202 sayılı yazısı üzerine, 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Kanunun 7 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 4/5/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                              Ahmet Necdet SEZER 
                              CUMHURBAŞKANI 
Bülent ECEVİT 
Başbakan 

D.BAHÇELİ      H.H.ÖZKAN      Dr.Y.KARAKOYUNLU   K.DERVİŞ 
Devlet Bak.ve    Devlet Bak.ve    Devlet Bak.ve    Devlet Bakanı 
Başb.Yrd.      Başb.Yrd.      Başb.Yrd. V. 

Prof.Dr.T.TOSKAY  M.TAŞAR       Prof.Dr.Ş.S.GÜREL  F.BAL 
Devlet Bakanı    Devlet Bakanı V.  Devlet Bakanı    Devlet Bakanı 

N.ARSEVEN      M.YILMAZ      Prof.Dr.R.MİRZAOĞLU Dr.Y.KARAKOYUNLU 
Devlet Bakanı    Devlet Bakanı    Devlet Bakanı    Devlet Bakanı 

M.YILMAZ      Prof.Dr.Ş.ÜŞENMEZ  E.S.GAYDALI     F.ÜNLÜ 
Devlet Bakanı V.  Devlet Bakanı    Devlet Bakanı    Devlet Bakanı 

Dr.R.DOĞRU     M.İ.TALAY      Prof.Dr.H.S.TÜRK   S.ÇAKMAKOĞLU 
Devlet Bakanı    Devlet Bakanı V.  Adalet Bakanı    Milli Savunma Bakanı 

R.K.YÜCELEN     İ.CEM        S.ORAL        M.BOSTANCIOĞLU 
İçişleri Bakanı   Dışişleri Bakanı  Maliye Bakanı    Milli Eğitim Bakanı 

Prof.Dr.A.AKCAN   Doç.Dr.O.DURMUŞ   O.VURAL       Prof.Dr.H.Y.GÖKALP 
Bayındırlık ve   Sağlık Bakanı    Ulaştırma Bakanı   Tarım ve Köyişleri 
İskan Bakanı                         Bakanı 

Y.OKUYAN      A.K.TANRIKULU    Z.ÇAKAN       M.İ.TALAY 
Çalışma ve Sos.   Sanayi ve Ticaret  Enerji ve Tabii   Kültür Bakanı 
Güv.Bakanı     Bakanı       Kay.Bakanı 

M.TAŞAR       Prof.Dr.N.ÇAĞAN   F.AYTEKİN 
Turizm Bakanı    Orman Bakanı    Çevre Bakanı 

Madde 1- Tarımsal üretimle iştigal eden çiftçilere işledikleri tarım alanları dikkate alınarak doğrudan gelir desteği ödemesi yapılır.

Madde 2- Bu Karar kapsamında çiftçilere yapılacak ödemeler T.C. Ziraat Bankası aracılığı ile gerçekleştirilir.

Madde 3- Çiftçilere yapılacak doğrudan gelir desteği ödemeleri için gerekli finansman bütçeden karşılanır.

Bu Kararın uygulanması ile ilgili olarak çiftçilere yapılan ödeme tutarının %0.5'i T.C. Ziraat Bankasına hizmet komisyonu olarak ödenir.

Madde 4- Bu Kararın yürütülmesine ilişkin tüm usul ve esaslar, Tarımda Yeniden Yapılandırma ve Destekleme Kurulu'nun önerileri dikkate alınarak Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Devlet Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanacak uygulama tebliğleriyle belirlenir.

Madde 5- Uygulamaya yönelik işlemlere ilişkin olarak yapılacak denetim Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yapılır.

Uygulama tebliğlerinde belirlenen ilgili merciler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolü ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumlu olacaktır. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai ve diğer kanuni işlemler yapılır.

Haksız yere destekleme ödemesinden yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, haksız yere yapılan ödemeler, ödeme yapılan çiftçilerden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler de geri alınacak tutarların ödenmesinde müteselsilen sorumlu tutulurlar.

Madde 6- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 7- Bu Kararı Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Devlet Bakanı ile Tarım ve Köyişleri Bakanı birlikte yürütür.
tammetin.jpg (2780 bytes)