İnteraktif CD

13 Haziran 2002 - 24784           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2002/4138 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Posta ve Telekomunikasyon Alanında İşbirliği İçin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

- 2002/4153 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Mali İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar (Samsun Katı Atık Yönetimi, KOBİ Kredi Programı ve Destekleyici Önlemler)

15

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Çevre Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

30

Danıştay Üyeliğine Seçme Kararları

- Danıştay Üyeliğine, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Eski Genel Müdürü Osman ALPAK'ın Seçilmesine Dair Karar (2002/28)

31

- Danıştay Üyeliğine, Çevre Bakanlığı 1. Hukuk Müşaviri Tacettin ŞİMŞEK'in Seçilmesine Dair Karar (2002/29)

31

Cezanın Kaldırılması Kararı

- Hükümlü Ulaş GÖKTAŞ'ın Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2002/30)

31

Yönetmelikler

- 2002/4158 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

32

- Başbakanlık Uzman Yardımcılığı Giriş ve Başbakanlık Uzmanlığı Yeterlik Sınavları ile Başbakanlık Uzman Yardımcıları ve Başbakanlık Uzmanlarının Atama, Yetiştirilme, Görev, Yetki ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

35

- Altyapılı Arsa Üretimi ve Bu Arsaların Tahsis Yoluyla Satışına İlişkin Uygulamaların Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

44

- Vakıf Hayrat Taşınmazların Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin 7 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

52

- Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Bazı Parçaları ve Özellikleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (74/151/AT)

52

- Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliği

62

- Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarının Onaylanması, Kabulü ve Uygulanmasına İlişkin Genel Şartlar Hakkında Yönetmeliğin 9. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

70

- Anadolu Üniversitesi Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarının Sorunlarını Araştırma Merkezi Yönetmeliği

71

- İstanbul Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 8 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

72

- Sakarya Üniversitesi Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği

73

Tebliğler

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2002/8)

92

- Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: TRKGM-2002/2)

93

- Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2002/37)

93

- Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2002/38)

94

- Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği Kurulmasına İlişkin Tebliğ (İhracat 2002/19)

95

- Ankara İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2002/1)

95

- Eskişehir İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2002/1)

96

- Zonguldak İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2002/1)

97

YARGI BÖLÜMÜ

Danıştay Kararları

- Danıştay Üçüncü Dairesine Ait İki Adet Karar

99

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

107

b - Çeşitli İlanlar

274

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

282