İnteraktif CD

12 Haziran 2002 - 24783           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

- 4760 Özel Tüketim Vergisi Kanunu - 4760 Özel Tüketim Vergisi Kanunu

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

-2002/4195 Akaryakıt Tüketim Vergisi Tutarlarının Tespitine İlişkin Karar 23 2002/4197 Antalya İli, Merkez İlçe, Pınarlı Belediye Başkanlığı'nın, Yapılacak Ara Seçim Sonucu Oluşacak Belediye Meclisince Başkan Vekili Seçilinceye Kadar Mansup Belediye Başkanınca Yönetilmesi Hakkında Karar -2002/4195 Akaryakıt Tüketim Vergisi Tutarlarının Tespitine İlişkin Karar 23 2002/4197 Antalya İli, Merkez İlçe, Pınarlı Belediye Başkanlığı'nın, Yapılacak Ara Seçim Sonucu Oluşacak Belediye Meclisince Başkan Vekili Seçilinceye Kadar Mansup Belediye Başkanınca Yönetilmesi Hakkında Karar

24

Atama Kararları

- Dışişleri, Sağlık, Sanayi ve Ticaret ile Çevre Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

25

Yönetmelikler

- Başbakanlık Yüksek Denetleme kurulu personeli görevde yükselme yönetmeliği

26

- Yapı, tesis ve onarım işleri ihalelerine katılma yönetmeliğinde değişiklik yapılamsı hakkında yönetmelik

31

- Gıda üretim ve satış yerleri hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

35

- Güzellik ve estetik amaçlı sağlık kuruluşları hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

35

- Ölçü ve ölçü aletlerinin damgalanması veya damga yerine belge verilmesinin usul ve esasları hakkında yönetmeliğin 15 nci maddesinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

36

- Bankacılık sektörü yenden yapılandırma programının uygulama esas ve usulleri hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik

36

Tebliğler

- Geri Dönüşümlü Ambalajlı Sularda Kullanılacak Hologramlı Shiringin Nitelikleri ve Temini Hakkında Tebliğ

37

- Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 36) - Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 36)

38

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

39

b - Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90