İnteraktif CD

08 Haziran 2002 - 24779           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararları

- Devlet, Bayındırlık ve İskan, Tarım ve Köy işleri ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Ait Atama Kararları

2

Yönetmelikler

- İnsan hakları danışma kurulunun kuruluş, görev ve işleyişi ile ilgili usul ve esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

3

- Tarım arazilerinin korunması ve kullanılmasına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik

4

- Motorlu araçlar ve römorklarının belirli sınıflarına ait paçalık sistemleri ile ilgili tip onayı yönetmeliği (91/226/at)

5

- N sınıfı motorlu araçların kabin arka penelinin önündeki dış çıkıntılar ile ilgili tip onayı yönetmeliği (91/114/at)

26

- Türk Standartları Enstitüsü Teftiş Kurulu yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılmasına dair yönetmelik

38

Tebliğler

- İthalinde tek taraflı kontrol sistemi kapsamında kota uygulanan tekstil ürünlerine ait kotaların ikinci bölümünün dağıtımı ve yönetimine ilişkin tebliğ (no: 2002/7)

39

- Sıcak ve soğuk haddelenmiş sac ithalatında tarife kontenjanı uygulanmasına ilişkin tebliğ

46

- Dış ticaret sermaye şirketlerine ilişkin karar - Dış ticaret sermaye şirketlerine ilişkin karar

48

- Gümrük vergisi askıya alınması planlanan ürünlere ilişkin tebliğ (no: 2002/20)

51

- Gümrük genel tebliği (terife-sınıflandırma kararları) (seri no: 2)

57

- Amasya ili sınırları içerisinde orman yangınlarının önlenmesi amacı ile alınması gereken tedbirler hakkında karar (no: 1)

59

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 1996/23 (4139 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 1996/36 Sayılı Kararı

61

İlanlar

a - Yargı İlanları

103

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

140

c- Çeşitli İlanlar

267

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

378