İnteraktif CD

01 Haziran 2002 - 24772           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

- 4759 Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun - 4759 Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Cumhurbaşkanlığına Vekalet Etme İşlemi

- Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Milet Meclisi Başkanı Ömer İZGİ'nin Vekalet Etmesine Dair Tezkere

7

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Prof.Dr. Ramazan MİRZAOĞLU'na, Sağlık Bakanı Doç.Dr. Osman DURMUŞ'un Vekalet Etmesine Dair Tezkere

7

- Devlet Bakanı Fikret ÜNLÜ'ye, Devlet Bakanı Recep ÖNAL'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

8

- Devlet Bakanı Dr. Reşat DOĞRU'ya, Milli Savunma Bakanı Sabahattin ÇAKMAKOĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

8

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof.Dr. Şükrü S.GÜREL'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

9

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2002/4109 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Karar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar - 2002/4109 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Karar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

10

- 2002/4110 Ithalatı Türkiye Kızılay Derneginin Tekeli Altında Bulunan Primathamine ve Chloroquine Terkibindeki İlaçların, Tekel Altına Alınan İlaçlar Listesinden Çıkarılması Hakkında Karar

11

Atama Kararları

- 2002/4129 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nda boş bulunan üyeliğe, kalan süreyi tamamlamak üzere, Doç.dr. Hüseyin Sak'ın atanması hakkında karar

12

- 2002/4131 Dışişleri Bakanlığı mensuplarının bazı görevlere atanmalarına ilişkin karar

12

Tebliğ

- Mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonu'ndan Kullanılmış Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ - Mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonu'ndan Kullanılmış Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ

14

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararları

- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/39 (765 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2002/35 Sayılı Kararı

15

- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/48 (1412 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 3206 Sayılı Yasa ile İlgili), K: 2002/36 Sayılı Kararı

20

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

25

b - Çeşitli İlanlar

84

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

89

- Resmi Gazete ile İlgili Bilgiler

95