İnteraktif CD

31 Mayıs 2002 - 24771           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2002/4120 24/11/1994 Tarihli ve 4046 sayılı kanun ile ihdas edilen bazı kadorların sınıf, unvan ve dercelerinin değiştirilerek bazı kurumlara tahsis edilmesi hakkında karar

2

Atama Kararları

- Devlet, İçişleri, Dışişleri, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çevre Bakanlığına Ait Atama Kararları

26

Sınır Tespit Kararı

- İçişleri Bakanlığı'na ait sınır tespit kararı

32

Yönetmelikler

- Zirai mücadele ilaçları kontrol yönetmeliğinin 32 nci maddesinin değiştirilmesine dair yönetmelik

32

- Türk gıda kodeksi yönetmeliğinde değişiklik yapılması hakkında yönetmelik

33

- Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. genel müdürlüğü satınalma ve ihale yönetmeliğinin 39 ve 59 uncu maddelerinin değiştirilmesi hakkında yönetmelik

35

- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi önlisans-lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesinin değiştirilmesi hakkında yönetmelik

36

- Kocaeli Üniversitesi önlisans-lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğinin 55 nci maddesinin değiştirilmesine dair yönetmelik

36

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/144 (4611 sayılı Kanun ile İlgili), K: 2002/20 sayılı Kararı

37

Yargıtay Kararları

- Yargıtay 20. Hukuk Dairesine Ait 2 Adet Karar

44

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

47

b - Çeşitli İlanlar

87

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90