İnteraktif CD

30 Mayıs 2002 - 24770           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

- 4757 Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kaarrı

- 2002/4132 Kamu İhale Kurulu Başkan ve Üyelerinin Ücret ve Diğer Mali Haklarının Tespiti Hakkında Karar

3

Cezanın Kaldırılması Kararları

- Hükümlü Barış Yıldırım'ın cezasının kaldırılmasına dair karar

4

- Hükümlü Hakkı Şeker'in cezasının kaldırılmasına dair karar

4

- Hükümlü Nuray Gezici'nin cezasının kaldırılmasına dair karar

5

Atama Kararı 2002/4118 Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığına Kızıltan ULUKAVAK'ın Atanması Hakkında Karar 5

Yönetmelikler

- Başkent Üniversitesi İngilizce Hazırlık Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

6

- Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

8

Tebliğler

- 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 4) - 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 4)

9

- Mecburi Standard: ÖSG-2002/33 sayılı Tebliğ

10

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/61 (4616 sayılı Kanun ile İlgili), K: 2002/43 sayılı Kararı

11

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

17

b - Çeşitli İlanlar

88

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90