İnteraktif CD

29 Mayıs 2002 - 24769           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2002/4047 Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasnıda Azerbaycan doğal gazının Türkiye Cumhuriyeti'ne sevkıyatına ilişkin anlaşma'nın onaylanması hakkında karar

2

- 2002/4069 Türkiye - Tunus karma ticaret, ekonomik ve teknik işbirliği komisyonu 9 ncu dönem toplantısı tutanağı'nın onaylanması hakkında karar

8

- 2002/4082 Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti arasında uzun vadeli ticari ve ekonomik işbirliği progarmı'nın onaylanması hakkında karar

29

- 2002/4090 Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Slovakya Cumhuriyeti hükümeti arasındaki turizm alanında işbirliği anlaşması'nın onaylanması hakkında karar

45

- 2002/4096 Türkiye - Romanya 15 inci dönem turizm karma komisyon toplantısı protokolunun onaylanması hakkında karar

50

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- İçişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Dr. Yılmaz KARAKOYUNLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

60

Yönetmelikler

- İçişleri Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği

61

- İçişleri Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

67

- Maliye Bakanlığı Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği

74

- M1 Sınıfı Motorlu Araçların Kütleleri ve Boyutları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (92/21/AT)

97

- Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

109

- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Şehir Planlama Mimar Mühendisleri Odası Serbest Şehircilik Hizmetleri, Büro Tescil, Mesleki Denetim ve En Az Ücret Yönetmeliği

132

- Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

141

- İstanbul Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 8 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

141

Tebliğler

- 2002 Yılı Nisan Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2002 Yılı Nisan Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

142

- 2002 Yılı Nisan Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2002 Yılı Nisan Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

189

- Aydın İli Sınırları İçerisinde, Sokakta Yaşayan veya Çalıştırılan Çocukların Korunması ve Topluma Kazandırılması Hakkında Karar (No: 2002/01)

197

- Yalova İli Sınırları İçerisinde, Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 1)

198

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/7 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2002/2 sayılı Kararı

199

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kararı

- Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Genel Kurulu İçtihatları Birleştirme Kararı (E: 2002/1, K: 2002/1)

201

İlanlar

a - Yargı İlanları

207

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

221

c- Çeşitli İlanlar

328

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

474