İnteraktif CD

25 Mayıs 2002 - 24765           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

- Polis Kollejine Giriş Yönetmenliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

2

- Bandrol uygulamasına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

5

Tebliğler

- Vakıf hayrat taşınmazların kurum ve kuruluşlara tahsisinde uyulacak usul ve esaslar hakkında tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ

6

- Bilecik ili sınırları içerisinde orman yangınlarının önlenmesi amacı ile alınması gereken tedbirler hakkında karar (No: 1)

6

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/68 (765 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2002/44 Sayılı Kararı

7

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

11

b - Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90