İnteraktif CD

24 Mayıs 2002 - 24764           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararı

- 740 Sayıştay Birinci Başkanlığı İçin Yapılan Seçime Dair Karar

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Dr. Reşat DOĞRU'ya, Bayındırlık ve İskan Bakanı Prof.Dr. Abdülkadir AKCAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2002/4101 Her Türlü Boş Video Kaseti, Ses Kaseti, Bilgisayar Disketi, CD, DVD Gibi Taşıyıcı Materyaller ile Fikir ve Sanat Eserlerinin Çoğaltılmasına Yarayan Her Türlü Teknik Cihazın İmalat ya da İthalat Bedeli Üzerinden Yapılacak Kesintinin Belirlenmesine İlişkin Karar

4

Tebliğler

- Yaban Hayvanlarının Yasadışı Öldürülmeleri ile İlgili Tebliğ

5

- Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (İhracat: 2002/4)

7

- Toplu Konut Yapımcılarına Açılan Kredi Miktarlarının Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2002/1)

8

- Toplu Konut Yapımcılarına Kredi Açılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2002/2)

10

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararları

- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/9 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2002/5 Sayılı Kararı

21

- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/26 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2002/6 Sayılı Kararı

23

- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/30 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2002/7 Sayılı Kararı

27

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

29

b - Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90