İnteraktif CD

23 Mayıs 2002 - 24763           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

- 4758 23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İşlenen Suçalrdan dolayı Şartla Salıverilmeye Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Cumhurbaşkanlığına Vekalet Etme İşlemi

- Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Ömer İZGİ'nin Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Çevre Bakanlığına, Kültür Bakanı M İstemihan TALAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2002/4100 Elektrik Abonesi Bazı Kişi ve Kuruluşların 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulması ve Uygulama Esaslarının Düzenlenmesine İlişkin Ekli Karar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar - 2002/4100 Elektrik Abonesi Bazı Kişi ve Kuruluşların 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulması ve Uygulama Esaslarının Düzenlenmesine İlişkin Ekli Karar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

4

Cezanın Kaldırılması Kararı

- Hükümlü Nesip KOÇ'un Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar

6

Atama Kararları

- Devlet, Sağlık ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

7

Yönetmelik

- Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (MEÜSEM) Yönetmeliği

8

Tebliğler

- Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2002/2) - Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2002/2)

10

- Muhasebe Uygulama ve Mali Raporlama Genel Tebliği (Tebliğ No: 2002/1) - Muhasebe Uygulama ve Mali Raporlama Genel Tebliği (Tebliğ No: 2002/1)

11

- Osmaniye İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacı ile Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2002/1)

12

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararları

- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/19 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2002/1 sayılı Kararı

13

- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/2 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2002/3 sayılı Kararı

15

- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/4 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2002/4 sayılı Kararı

17

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

19

b - Çeşitli İlanlar

87

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90