İnteraktif CD

21 Mayıs 2002 - 24761           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

- 4756 Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - 4756 Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararları

- Başbakanlık ile Devlet ve Kültür Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

15

Yönetmelikler

- Hayvan Irklarının Tesciline İlişkin Yönetmenlik

17

- Mersin Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 2 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20

- Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10, 15 ve 24 üncü Maddelerinin Değiştirilemsi Hakkında Yönetmelik

21

- Selçuk Üniversitesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik

22

- Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25

Tebliğ

- Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 425) - Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 425)

28

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

29

b - Çeşitli İlanlar

85

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90