İnteraktif CD

18 Mayıs 2002 - 24759           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararı

- 739 Medyanın Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Tespit Edilmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

- İçilebilir Nitelikteki Suların İstihsali, Ambalajlanması, Satışı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

3

- Gazi Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin 1 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

3

- Süleyman Demirel Üniversitesi Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

4

Tebliğler

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na Tahsisli Olan Bazı Yerler ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Müteşebbislere Tahsisinde ve Değerlendirilmesinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Tebliğ

7

- Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

14

- İmdat Grupları ve Üçüncü Şahısların Kuracakları Elektrik Tüketim Tesisleri İzin Belgelerinin Verilmesi, Projelerin Onaylanması ve Kabul İşlemlerine İlişkin Yetkili Kuruluşların Belirlenmesine Dair Tebliğ

15

- Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Karar (Dış Ticarette Standardizasyon: 2002/5)

16

- İstanbul İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2002/1)

17

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

19

b - Çeşitli İlanlar

82

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

85