İnteraktif CD

12 Mayıs 2002 - 24753           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararları

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Devlet, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

2

Yönetmelikler

- Harp Akademileri Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesne Dair Yönetmelik

5

- İçişleri Bakanlığı Darülacze Müessese Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği

6

- İçişleri Bakanlığı Darülaceze Müessese Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

7

- Ankara Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

8

Tebliğler

- Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2002/27)

9

- Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 1)

10

- Düzce İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacı ile Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar

34

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

35

b - Çeşitli İlanlar

81

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91