İnteraktif CD

10 Mayıs 2002 - 24751           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S. GÜREL'e, Devlet Bakanı Fikret ÜNLÜ'nün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Milli Eğitim Bakanlığına, Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami TÜRK'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Hüsnü Yusuf GÖKALP'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2002/3986 Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelerin Yurt İçinden ve Yurt Dışından Tedariki, Dağıtımı ve Desdeklenmesine İlişkin Uygulamaların Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

4

- 2002/3996 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün 2002 Yılı Sulama ve Kurutma Tesisleri İşletme ve Bakım Ücret Tarifeleri Hakkında Karar

6

Atama Kararları

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Köy işleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Orman ve Çevre Bakanlığına Ait Atama Kararları

12

Yönetmelik

- Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı İhale Yönetmeliği

18

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 687 Sayılı Kararı

31

Tebliğler

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2002/14)

33

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2002/15)

54

- Rekabet Kurulunun 93/750-159 Sayılı Kararının Karşı Oy Gerekçeleri

55

- Rekabet Kurulunun 99-30/276-166 Sayılı Kararının Karşı Oy Gerekçeleri

77

İlanlar

a - Yargı İlanları

83

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

258

c- Çeşitli İlanlar

377

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

378