İnteraktif CD

08 Mayıs 2002 - 24749           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2002/3946 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya Federal Cumhuriyeti Federal Hükümeti Arsaında İmzalanan Gümrük Suçlarının, Men'i, Takibi ve Tahkimine İlişkin Karşılıklı İdari Yardım Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

- 2002/3970 Türkiye - Ukrayna Hukümetler arası Ticari ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu Üçüncü Dönem Toplantısı Protökolunun Onaylanması Hakkında Karar

39

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığına, Devlet Bakanı Edip Safder GAYDALI'nın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

61

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2002/3955 3156 Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmasına İzin Verilmesi ve Çeşitli Kararnameler ile Türk Vatandaşlığından Çıkmalarına İzin Verilen 48 Kişiyle İlgili Bazı Maddi Hataların Düzeltilmesi Hakkında Karar

62

Yönetmelikler

- Konut Müsteşarlıgı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği

151

- Posta Pulu Satıcılıkları Yönetmeliği

160

- Mera Hizmetlerine Dair Özel Ödeneğin Kullanımına İlişkin Yönetmenlik

167

- Gaz Sayaçları Yönetmeliği (71/318/AT)

173

- Su Haricindeki Sıvılar İçin Kullanılan Sayaçlara Dair Yönetmelik (71/319/AT)

190

- Su Haricindeki Sıvılar İçin Kullanılan Sayaçların Yardımcı Donanımlarına Dair Yönetmelik (71/348/AT)

198

- Su Haricindeki Sıvılar İçin Kullanılan Ölçme Sistemlerine Dair Yönetmelik (71/348/AT)

205

Tebliğler

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 305) - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 305)

241

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2002/6)

241

- Mecburi Standard: ÖSG - 2002/21 Sayılı Tebliğ

242

- Mecburi Standard: ÖSG - 2002/22 Sayılı Tebliğ

256

- Mecburi Standard: ÖGS - 2002/26 Sayılı Tebliğ

270

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2002/4)

277

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2002/5)

289

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2002/6)

292

- Ulusal Arama ve Kurtarma Planına İlişkin Tebliğ (No: 2002/3)

296

- Rekabet Kurulunun 00-36/399-225 Sayılı Kararı

328

- Rekabet Kurulunun 00-45/478-263 Sayılı Kararı

333

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

- Yargıtay 2. ve 3. Hukuk Dairelerine Ait 3 Adet Karar

337

Danıştay Kararı

- Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun E: 1999/1, K: 2002/1 Sayılı Kararı

339

İlanlar

a - Yargı İlanları

347

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

373

c- Çeşitli İlanlar

510

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

570