İnteraktif CD

07 Mayıs 2002 - 24748           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Hasan GEMİCİye, Devlet Bakanı Mustafa YILMAZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2002/3969 Kamu İktisadi Teşebüsleri ve Bağlı Ortaklıklarına Ait Bazı Kadro ve Pozisyonlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2

Yönetmelikler

- Ordu Evleri, Askeri Gazinolar ve Sosyal Tesisler Yönetmeliğinin 27 inci Maddesinin Birinci Fıkrasına Bir Bent Eklenmesine Dair Yönetmelik

12

- Harp Akademileri Yönetmeliğinin Ekinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13

- Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliği

14

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

35

b - Çeşitli İlan

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91