İnteraktif CD

06 Mayıs 2002 - 24747           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Dr. Devlet BAHÇELİ'ye, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şuayip ÜŞENMEZ'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Devlet Bakanı Dr. Reşat DOĞRU'ya, Devlet Bakanı Faruk BAL'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Milli Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Ramazan MİRZAOĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

- Sağlık Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Hüsnü Yusuf GÖKALP'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2002/3945 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Madesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Karar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

4

Yönetmelikler

- Subay Sicil Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

5

- Türk Silahlı Kuvvetleri Orta Öğretim Okulları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği'nin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

16

- İstanbul Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği

19

- Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Ön Lisans, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11 ve 25 inci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

20

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

21

b - Çeşitli İlanlar

88

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91