İnteraktif CD

05 Mayıs 2002 - 24746           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2002/3976 6/12/1982 Tarihli ve 8/5752 Sayılı Kararnamenin Eki Merkezde Günlük Çalışma Saatlerinin Tespitine İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2

- 2002/3977 2002 Yılı Tütün Destekleme Kararı - 2002/3977 2002 Yılı Tütün Destekleme Kararı

2

Atama Kararları

- Başbakanlık ile Devlet, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştrma, Turizm ve Çevre Bakanlıklarına Ait 11 Adet Atama Kararı

6

Yönetmelikler

- Konut Müsteşarlığı Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği

9

- Sıcak Su Sayaçları Yönetmeliği (79/830/AT)

15

- Gazi Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği

29

DÜZELTME (İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelikle İlgili)

30

İlanlar

a - Yargı İlanları

31

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

32

c- Çeşitli İlanlar

81

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91