İnteraktif CD

02 Mayıs 2002 - 24743           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Sözleşme

- 2002/3910 Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi'nin İlişik Beyan ile Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Hasan GEMİCİye, Devlet Bakanı Mustafa YILMAZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

17

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2002/3983 18/4/2001 Tarihli ve 4646 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi ile Öngörülen Doğal Gaz Piyasası Hazırlık Döneminin, 2/5/2002 Tarihinden İtibaren 6 Ay Süreyel Uzatılması Hakkında Karar

18

Cezanın Kaldırılması Kararı

- Hükümlü Fatma GÜZEL'in Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar

18

Yönetmelikler

- Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Başbakanlık Personeli Hakkında Yönetmelik

19

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

24

- Konut Koordinasyon Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik

24

- Astsubay Sicil Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27

- Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Öğretim Kurumlarında Öğrenci Okutma Yönetmeliği

34

Tebliğler

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2002/9)

42

- Giresun İli Sınırları İçerisinde Bazı Patlayıcı ve Kesici Aletlerin Yasaklanmasına Dair Karar (No: 2002/3)

42

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 1999/27 (765 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 1999/42 Sayılı Kararı

43

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

51

b - Çeşitli İlan

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90