İnteraktif CD

25 Nisan 2002 - 24736           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Antlaşma

- 2002/3833 Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Arasında İmzalanan Adloesanların Üreme Sağlığı Bilgi ve Hizmet Gereksinimlerinin Karşılanması İçin Strateji Geliştirilmesi" ve Seçilmiş Üniversitelerde Gençlere Yönelik Üreme Saglığı Hizmetleri Modelinin Başlatılması" Başlıklı Projelerin Onaylanması Hakkında Karar

2

Atama Kararları

- Devlet, Bayındırlık ve İskan ile Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

74

Sınır Tespit Kararı

- Sınır Tespitine Dair Bir Adet Karar

76

Yönetmelikler

- Futbolda Müşterek Bahis Oyunları Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

76

- Futbolda Müşterek Bahis Oyunları Hasılatının Oluşumu ve Dağıtım Şekli Hakkında Yönetmeliğin 8. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

77

- Polis Akademisi Güvenlik Birimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

78

- Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği

93

- Özel Ormanlarda ve Hükmi Şahsiyeti Haiz Amme Müesseselerine Ait Ormanlarda Yapılacak İş ve İşlemler Hakkında Yönetmelik

182

- Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

191

Tebliğler

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-20) - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-20)

201

- 2002 Yılı Mart Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2002 Yılı Mart Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

202

- 2002 Yılı Mart Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2002 Yılı Mart Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

230

- 2002 Yılı Mart Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2002 Yılı Mart Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

236

- 2002 Yılı Mart Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2002 Yılı Mart Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

282

- 2002 Yılı Mart Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2002 Yılı Mart Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

284

- 2002 Yılı Mart Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2002 Yılı Mart Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

286

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

- Yargıtay 2 ve 13. Hukuk Dairelerine Ait 2 Adet Karar

295

Danıştay Kararları

- Danıştay Üçüncü Dairesine Ait 4 Adet Karar

298

İlanlar

a - Yargı İlanları

307

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

452

c- Çeşitli İlanlar

560

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

571