İnteraktif CD

21 Nisan 2002 - 24733           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2002/3932 Aktaş Elektrik Ticaret A.Ş.ne, 16/8/1985 Tarihli ve 85/9800 Sayılı Kararnamenin Eki Yönetmeliğin 2. Maddesinde Gösterilen 16 ıncı Görev Bölgesinde, 30 Yıl Süre ile Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti Yapma Görevi Verilmesine İlişkin 24/8/1989 Tarihli ve 89/14393 Sayılı Kararname ile Aynı Bölgede Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.'ne Ait Dağıtım Tesislerinin İşletme Haklarının Adı Geçen Şirkete Verilmesine İlşikin 28/12/1994 Tarihli ve 94/6544 Sayılı Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılması ve 16 ncı Görev Bölgesinde, Elektrik Dağıtım ve Ticaretinin Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Tarafından Yapılması Hakkında Karar

2

Tebliğler

- İhracat 96/31 Sayılı İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Malara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2002/3)

2

- Rekabet Kurulunun 01-04/21-4 Sayılı Kararı

37

- Rekabet Kurulunun 01-20/189-48 Sayılı Kararı

48

- Rekabet Kurulunun 01-28/274-78 Sayılı Kararı

57

İlanlar

a - Yargı İlanları

63

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

72

c- Çeşitli İlanlar

88

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92