İnteraktif CD

18 Nisan 2002 - 24730           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2002/3912 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında, Türkistan Şehrinde Restorasyon İşlemleri Tamamlanmış Bulunan Hoca Ahmet Yesevi Külliyesinin Devir Teslimine İlişkin Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2002/3903 Aksaray İli, Merkez İlçe, Zafer Mahallesinde Bulunan ve Mülkiyeti Hazineye Ait Taşınmaz Malların 4706 Sayılı Kanun'un 5 inci Maddesi Çerçevesinde Kullanılmak Üzere Tespiti Hakkında Karar

4

Yönetmelikler

- 2002/3888 Toplu Konut İdaresi Kaynaklarının Kullanım Şekline İlişkin Yönetmelik

6

- Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yöntemeliği EK-3 Listede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13

- Adnan Menderes Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15

Tebliğler

- Kamu Kuruluşlarınca 2002 Yılında Yaptırılacak Yapım, Hizmet, Dekapaj ve Malzeme Nakli İşlerinin Sözleşmelerinde Esas Alınacak Parasal Sınır Hakkında Tebliğ

16

- Gümrük Genel Tebliğinde Degişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları) (Seri No: 9)

16

- Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Karar (Dış Ticarette Standardizasyon: 2002/4)

17

- Uşak Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2002/1)

18

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararları

- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/293 (4628 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2002/28 Sayılı Kararı

19

- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/389 (4694 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2002/29 Sayılı Kararı

30

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

35

b - Çeşitli İlanlar

88

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91