İnteraktif CD

17 Nisan 2002 - 24729           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2002/3826 Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Avusturya Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Arasında İmzalanan, Sialhlı Kuvvetler Personeli Ailelerinin Sosyal ve Kültürel Amaçlı Mübadelesine İlişkin Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

2

- 2002/3827 Türkiye - Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyonu İkinci Dönem Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

26

- 2002/3857 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan, Gümrük Suçlarının Önlenmesi, Soruşturulması ve Menni Amacıyla Gümrük İdarelerinin Karşılıklı Yardımlaşmasına İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

39

- 2002/3865 Üyesi Bulunduğumuz İslam Kalkınma Bankası'nın Sermayesinin Artırılmasına İlişkin Olarak Banka Gövernörler Kurulunun 24 Ekim 2001 Tarihinde Cezayir'de Yapılan 26 ncı Yıllık Toplantısında Kabul Edilen Ekli Kararın Onaylanması Hakkında Karar

84

- 2002/3872 Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasında İmzalanan, 16. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

88

- 2002/3883 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsviçre Konfederasyonu Hükümeti Arasında İmzalanan, Yüksek Düzeyli Ticari ve Ekonomik İstişarelere İlişkin Ekli Mutabakat Zabıtlarının Onaylanması Hakkında Karar

126

Milletlerarası Sözleşme

- 2002/3821 Terörist Bombalamalarının Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar

141

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mesut YILMAZ'a, İçişleri Bakanı Rüştü Kazım YÜCELEN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

170

- Milli Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Ramazan MİRZAOĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

171

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Sağlık Bakanı Doç.Dr. Osman DURMUŞ'un Vekalet Etmesine Dair Tezkere

172

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2002/3928 6245 Sayılı Harcırah Kanunu'nun Değişik 46 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Uyarınca Yurtdışı Yer Değiştirme Giderinin Mesafeye Göre Değişen Kısmının Hesaplanmasında Esas Alınan Cetvellere Abuja (Nijerya) ile Astana (Kazakistan)'ya Ait Ekli Cetvellerin İlave Edilmesi Hakkında Karar

173

Yönetmelikler

- 2002/3855 Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

182

- Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (90/384/AT)

183

- Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliği

204

- Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliği

218

Tebliğler

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-19) - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-19)

235

- Rekabet Kurulunun 00-34/370-208 Sayılı Kararı

236

- Rekabet Kurulunun 00-36/400-226 Sayılı Kararı

240

- Rekabet Kurulunun 00-38/416-233 Sayılı Kararı

242

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/5 (4616 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2002/14 Sayılı Kararı

245

İlanlar

a - Yargı İlanları

249

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

251

c- Çeşitli İlanlar

341

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

379