İnteraktif CD

15 Nisan 2002 - 24727           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2002/3861 Türkiye Cumhuriyeti Çevre Bakanlığı ile Hollanda Konut, Mekansal Planlama ve Çevre Bakanlığı Arasında Çevresel İşbirliğine İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

Cumhurbaşkanlığına Vekalet Etme İşlemi

- Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Ömer İZGİ'nin Vekalet Etmesine Dair Tezkere

8

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Faruk BAL'a, Devlet Bakanı Prof. Dr. Tunca TOSKAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

8

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin ÖZKAN'ın Vekalet Etemsine Dair Tezkere

9

Yönetmelikler

- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10

- Yelken Hakem Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12

- Adalet Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Bağlı Kuruluşları Arşiv Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

14

İlanlar

a - Yargı İlanları

17

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

19

c- Çeşitli İlanlar

91

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92