İnteraktif CD

14 Nisan 2002 - 24726           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2002/3831 Türkiye Cumhuriyeti ile Ispanya Krallığı Arasında Ekonomik ve Mali İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mesut YILMAZ'a, İçişleri Bakanı Rüştü Kazım YÜCELEN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

5

- Devlet Bakanı Dr. Kemal DERVİŞ'e, Orman Bakanı Prof. Dr. Nami ÇAĞAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

6

- Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S. GÜREL'e, Milli Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

7

- Devlet Bakanı Fikret ÜNLÜ'ye, Devlet Bakanı Hasan GEMİCİ'nin Vekalet Etmesine Dair Tezkere

8

Atama Kararları

- Devlet, Maliye, Bayındırlık ve İskan, Tarım ve Köyişleri ile Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

9

Yönetmelik

- Taksimetre Yönetmeliği (77/95/AT)

13

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Kararı

- Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Başkanlığının 1 Sayılı Kararı - Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Başkanlığının 1 Sayılı Kararı

20

İlanlar

a - Yargı İlanları

21

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

22

c- Çeşitli İlanlar

68

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92