İnteraktif CD

13 Nisan 2002 - 24725           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararı

- 736 Türk Milli Eğitim Politikasına Aykırı, Keyfi ve İdeolojik Uygulamalarıyla Eğitim ve Öğretimde Kargaşaya ve Huzursuzluğa Sebep Olduğu, Toplumsal Gerilime Yol Açtığı, Eğitim Sistemini AB ve Uluslar Arası Standartlardan Uzaklaştırdığı ve Görevini Kötüye Kullandığı; Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanunu'nun 159, 228, 230, 240 ve 251 inci Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu Hakkında Meclis Soruşturması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Ulaştırma Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan TANRIKULU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2002/3929 15/1/2002 - 14/7/2002 Tarihleri Arasında Görev Tazminatı Ödenmesi ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Aynı Kanunun Ek Geçici 9 uncu Maddesi Kapsamına Giren Kurumlardan Aylık Alanlara 1/1/2002 Tarihinden İtibaren Ne Miktarda Zam ve Tazminat Verileceğine Dair 10/1/2002 Tarihli ve 3546 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

4

- 2002/3930 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Ek Geçici 3 üncü Maddesi ile 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Geçici 17 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Karar - 2002/3930 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Ek Geçici 3 üncü Maddesi ile 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Geçici 17 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Karar

5

- 2002/3931 Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt Yapı Hasarına Uğrayan Belediyelere Yapılacak Yardımlara Dair Karar - 2002/3931 Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt Yapı Hasarına Uğrayan Belediyelere Yapılacak Yardımlara Dair Karar

7

Yönetmelik

- Özel Radyo ve Televizyon Kuruluşlarının Uyması Gerekli Asgari İdari ve Mali Şartlarla Yayın Alanı, Yayın Saat ve Süreleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/24 (4604 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2001/356 Sayılı Kararı

17

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

41

b - Çeşitli İlanlar

84

Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91