İnteraktif CD

12 Nisan 2002 - 24724           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2002/3822 Yedek Subayların Yetiştirilme Sürelerinin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Karar

2

- 2002/3873 Birleşmiş Milletler Guvenlik Konseyinin Terör Örgütlerinin ve Terörizmi Finanse Eden Kişi ve Kuruluşların Mal Varlıklarının Dondurulmasına İlişkin Karralarının Uygulanması Hakkındaki 2001/3483 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2

- 2002/3893 T.Halk Bankası Anonim Şirketi'nce Esnaf ve Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Kefaletiyle Esnaf ve Sanatkarlara Kullandırılmış veya Kullandırılacak Kredilerin Faiz Oranlarının Düşürülmesi ile Bu Uygulamadan Kaynaklanan Gelir Kayıplarının Hazinece Karşılanmasına Dair Karar - 2002/3893 T.Halk Bankası Anonim Şirketi'nce Esnaf ve Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Kefaletiyle Esnaf ve Sanatkarlara Kullandırılmış veya Kullandırılacak Kredilerin Faiz Oranlarının Düşürülmesi ile Bu Uygulamadan Kaynaklanan Gelir Kayıplarının Hazinece Karşılanmasına Dair Karar

3

Atama Kararı

- 2002/3890 Dışişleri Bakanlığı Mensupalrının Bazı Görevlere Atanmaları Hakkında Karar

5

Yönetmelikler

- Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Hazine Garantisi Olmaksızın Temin Edilen Kredilere İzin Verilmesi ve İzlenmesi Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik

8

- Hazine Garantileri Verilmesi, İzlenmesi, Bütçeleştirilmesi ve Raporlanmasına İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik

9

- Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Kadrolu Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği

14

- Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği

16

- Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisanüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 15. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18

- Osmangazi Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği (OGÜDAM)

18

Tebliğ

- Antalya İli Taşkın Kontrol Tesislerinin İşletilmesi Hakkında Karar

21

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararları

- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/493 (4616 Sayılı Kanun ile İlgili) K: 2002/11 Sayılı Kararı

23

- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/19 (765 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 3038 Sayılı Yasa ile İlgili) K: 2002/15 Sayılı Kararı

27

Yargıtay Kararı

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Bir Adet Karar

32

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

33

b - Çeşitli İlanlar

87

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91