İnteraktif CD

11 Nisan 2002 - 24723           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2002/3825 Milli Eğitim Bakanlığı Adına Öğrtmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Öğrenim Yapan Burslu Öğrencilere Verilecek Burs Miktarı Hakkında Karar

2

- 2002/3856 3083 Sayılı Kanun Uyarınca Uygulama Alanı İlan Edilen Şanlıurfa İli, Siverek İlçesi, Aşağı Karabahça Köyü, Ada Bağlısının Ana Köyden Ayrılarak Örgülü Köyüne Bağlanması ve 'Uygulama Alanı' Olarak Tespiti Hakkında Karar

2

- 2002/3858 Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar

3

- 2002/3886 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 nci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Karar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar - 2002/3886 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 nci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Karar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

5

Yönetmelikler

- Devlet Muhasebesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

7

- Zirai Karantina Numune Alma Yönetmeliğinin 17 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

7

- Gemi Tanklarının Kalıbrasyonuna Dair Yönetmelik (71/349/AT)

8

- Ölçü Kapları Olarak Kullanılan Ölçü Şişelerine Dair Yönetmelik (75/107/AT)

14

- Fınansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarının Onaylanması, Kabulü ve Uygulanmasına İlişkin Genel Şartlar Hakkında Yönetmelik - Fınansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarının Onaylanması, Kabulü ve Uygulanmasına İlişkin Genel Şartlar Hakkında Yönetmelik

22

- Telekomünikasyon Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25

Tebliğler

- Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 33) - Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 33)

26

- İthal ve İhraç Edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış Kapılarının Tespit ve İlanına Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2002/31)

46

İlanlar

- Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

47

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91