İnteraktif CD

10 Nisan 2002 - 24722           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararları

- Devlet, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ile Çevre Bakanlıklarına Ait 11 Adet Atama Kararı

2

Sınır Tespit Kararı

- Sınır Tespitine Dair 1 Adet Karar

5

Yönetmelikler

- 1 mg'dan 50 Kg'a Kadar Üst-Orta Dogruluktaki Ağırlıklara Dair Yönetmelik (74/148/AT)

6

- 5 kg'dan 50 kg'a Kadar Orta Doğruluktaki Dikdörtgen Blok Ağırlıklar ve 1 kg'dan 10 kg'a Kadar Orta Doğruluktaki Silindirik Ağırlıklara Dair Yönetmelik (71/317/AT)

15

- Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT)

24

- Hazır Ambalajlı Sıvı Mamullerin Hacim Tesbitine Dair Yönetmelik (75/106/AT)

80

- Hazır Ambalajlı Mamullerin Ağırlık ve Hacim Esasına Göre Net Miktar Tespitine Dair Yönetmelik (76/211/AT)

93

- Hazır Ambalajlı Belirli Ürünler İçin Müsaade Edilen Nominal Kapasite ve Dolum Miktarı Serilerine Dair Yönetmelik (80/232/AT)

102

- Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Eki Sicil Amirleri Listesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

109

- Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu ve Müesseseleri Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

111

- Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme ve Atama Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

111

- Radyo ve Televizyon Kuruluşlarına Kanal veya Frekans Tahsisi Şartları ve Bunlara İlişkin İhale Usulleri ile Yayın Lisansı ve İzin Yönetmeliğinin 25. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

112

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

115

- Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik

116

Tebliğler

- Türk Gıda Kodeksi İnsan Tüketimine Sunulan Şekerlerin Analiz Metotları Tebliği (No: 2002/26)

120

- Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Kullanılan Renklendiricilerin Saflık Kriterleri Tebliği (No: 2002/27)

139

- Türk Gıda Kodeksi Renklendiriciler ve Tadlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddelerinin Saflık Kriterleri Tebliği (No: 2002/28)

175

- Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2002/19)

309

- Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2002/20)

348

İlanlar

a - Yargı İlanları

377

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

426

c- Çeşitli İlanlar

496

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

571