İnteraktif CD

08 Nisan 2002 - 24720           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Adalet Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Sağlık Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Ramazan MİRZAOĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na, Bayındırlık ve İskan Bakanı Prof. Dr. Abdülkadir AKCAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

Tebliğler

- Mecburi Standard ÖSG-2002/18 Sayılı Tebliği

4

- Rekabet Kurulunun 99-27/243-147 Sayılı Kararı

14

- Rekabet Kurulunun 00-10/98-48 Sayılı Kararı

16

- Adana İli Taşkın Kontrol Tesislerinin İşletilmesi Hakkında Karar (No: 2002/2212)

22

- Kahramanmaraş İli Sınırları İçerisinde, Sokakta Yaşayan veya Sokakta Çalıştırılan Çocukların Korunmasına Dair Karar

25

İlanlar

a - Yargı İlanları

27

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

41

c- Çeşitli İlanlar

84

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92