İnteraktif CD

07 Nisan 2002 - 24719           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S. GÜREL'e, Devlet Bakanı Fikret ÜNLÜ'nün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Devlet Bakanı Dr. Reşat DOĞRU'ya, Ulaştırma Bakanı Oktay VURAL'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelikler

- Türkiye Elektirk Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi (TETAŞ) Teftiş Kurulu Yönetmeliği

3

- Dicle Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 34. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24

Genelge

- Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve Tebliğ Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Genelge (Genelge No: 2002/1) - Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve Tebliğ Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Genelge (Genelge No: 2002/1)

25

Tebliğler

- 17/8/1999 ve 12/11/1999 Tarihlerinde Meydana Gelen Depremlerden Zarar Görenlerin Vergi Borçları ve Vergi Cezalarının Terkini Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1) - 17/8/1999 ve 12/11/1999 Tarihlerinde Meydana Gelen Depremlerden Zarar Görenlerin Vergi Borçları ve Vergi Cezalarının Terkini Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1)

27

- Rekabet Kurulunun 00-29/309-176 sayılı Kararı

38

İlanlar

a - Yargı İlanları

45

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

74

c- Çeşitli İlanlar

83

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92