İnteraktif CD

06 Nisan 2002 - 24718           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı Sabahattin ÇAKMAKOĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2002/3892 Kamu İhale Kurulu Başkan ve Üyeliklerine Yapılan Atamalar Hakkında Karar

2

- 2002/3894 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Bölge Müdürlüklerinin ve Başmüdürlüklerin Kaldırılmasına ve Alınacak Tasarruf Tedbirlerine İlişkin 12/1/2002 Tarihli ve 2002/3849 Sayılı Kararname'nin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

3

Tebliğler

- Emeklilik Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Tebliğ (No: 2002/1) - Emeklilik Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Tebliğ (No: 2002/1)

4

- İç Karantinaya Tabi Bitki Hastalık ve Zararlıları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2002/29)

15

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-18) - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-18)

18

- Rekabet Kurulunun 00-29/308-175 Sayılı Kararı

19

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/387 (6219 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4684 Sayılı Yasa ile İlgili), K: 2001/357 Sayılı Kararı

29

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

39

b - Çeşitli İlanlar

75

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91