İnteraktif CD

01 Nisan 2002 - 24713           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2002/3774 Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Eğitim Merkezi ile Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Akademisi Arasında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

- 2002/3787 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreteri Arasında Dünya Telekomünikasyon Geliştirme Konferansı'nın Organizasyonu, Gerçekleştirilmesi ve Giderlerinin Karşılanmasına İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

7

- 2002/3791 Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı ve Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Turizm İdaresi Arasında Çin Vatandaşları'nın Türkiye'ye Düzenledikleri Seyahatlere İlişkin Uygulama Planı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

29

- 2002/3792 Türkiye - Küba Ticaret, Ekonomik ve Sınai İşbirliği Karma Komisyonu IV. Dönem Toplantısı Protokolu'nun Onaylanması Hakkında Karar

41

Milletlerarası Sözleşme

- 2002/3801 Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar

57

Yönetmelikler

- Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Yönetmeliği

112

- Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği

138

- Şeker Kotalarının Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik

201

- Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (90/396/AT)

204

- Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Teftiş Kurulu Yönetmeliği

223

- Çevre Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

247

- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Enerji Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ile Enerji Uzmanlığı Yeterlik Sınavına İlişkin Yönetmelik

247

- İnönü Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 20 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

255

- İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 33 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

256

Genelge

- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi (2002/3) - Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi (2002/3)

256

Tebliğler

- Mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonu'ndan Kullanılmış Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ - Mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonu'ndan Kullanılmış Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ

258

- Karabük İli Sınırları İçerisinde, Sokakta Yaşayan veya Sokakta Çalıştırılan Çocukların Korunması ile Çöpleri Karıştırmayı Alışkanlık Haline Getirenlerin İnsan ve Çevre Sağlığı Açısından Engellenmesine Dair Karar (No: 2002/1)

258

- Malatya Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2002/1)

259

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait 2 Adet Karar

261

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları

- Uyuşmazlık Mahkemesine Ait 20 Adet Karar

262

İlanlar

a - Yargı İlanları

311

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

341

c- Çeşitli İlanlar

374

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

379

- Resmi Gazete ile İlgili Bilgiler

383