İnteraktif CD

29 Mart 2002 - 24710           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S. GÜREL'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı

- Banakcılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 659 Sayılı Kararı

2

Yönetmelikler

- 4389 sayılı Bankalar Kanununun Geçici 4 ncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Özel Bağımsız Denetimin Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik - 4389 sayılı Bankalar Kanununun Geçici 4 ncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Özel Bağımsız Denetimin Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

2

- Bağımsız Denetim Yapacak Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Yetkilerinin Geçici veya Sürekli Olarak Kaldırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakında Yönetmelik - Bağımsız Denetim Yapacak Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Yetkilerinin Geçici veya Sürekli Olarak Kaldırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakında Yönetmelik

3

- 4389 sayılı Bankalar Kanununun Geçici 4 ncü Maddesi Uyarınca Yapılacak İkinci Bağımsız Denetimin Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik - 4389 sayılı Bankalar Kanununun Geçici 4 ncü Maddesi Uyarınca Yapılacak İkinci Bağımsız Denetimin Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

4

Tebliğler

- Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2002/1)

5

- Mevduat ve Kredi İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları ile Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2002/1)

9

- Mevduatın Vade ve Türelri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2002/1)

11

- Umumi Disponibilite Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2002/2)

16

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 1999/51 (4481 sayılı Kanun ile İlgili), K: 2001/63 sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 1999/51 (4481 sayılı Kanun ile İlgili), K: 2001/63 sayılı Kararı

19

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

41

b - Çeşitli İlanlar

83

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91