İnteraktif CD

27 Mart 2002 - 24708 1. Mükerrer          

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2002/3847 Enerji Sektörünün Yeniden Yapılandırılması Çalışmalarının Dış Finansman İhtiyacının Karşılanması Amacıyla, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası'ndan, 25 Haziran 1998 Tarihinde Ulusal İletim Şebekesi Projesi için Sağlanan ve TEAŞ'ın Borçlusu Olduğu 270 Milyon ABD Doları Tutarındaki Kredinin Yeniden Yapılandırılarak Söz Konusu Kredinin 20 Milyon ABD Dolarlık Bölümünün Türkiye Cumhuriyeti Adına Hazine Müsteşarlığı Tarafından Borçlanılmasına İlişkin Hükümetimiz ile Adı Geçen Banka Arasında 25/3/2002 Tarihinde İmzalanan Ekli Devlet İkraz Üstlenim Anlaşması, Yeniden Yapılandırılan TEİAŞ İkraz Üstlenim Anlaşması ile Tadil Edilmiş Garanti Anlaşmasının ve Ek Mektupların Onaylanması Hakkında Karar

2

Tebliğ

- Denizli Valiliğine Ait İnşaat Ustaları Mesleki Eğitim Kursları Hakkında Karar

146

İlanlar

- Yargı İlanları

147