İnteraktif CD

23 Mart 2002 - 24704           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığına Ulaştırma Bakanı Oktay VURAL'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2002/3811 Çeşitli Üniversitelere Bağlı Olarak Fakülte Yüksekokul ve Enstitü Kurulması Hakkında Karar

2

- 2002/3813 Taşmmazlar Üzerine Rehin Hakkı Kurulabilecek Yabancı Paralar Hakkında Karar

2

Atama Kararları

- Devlet, Adalet, İçişleri, Bayındırlık ve İskan, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür, Turizm ile Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

3

Sınır Tespit Kararı

- Sınır Tespitine Dair Bir Adet Karar

16

Yönetmelikler

- Türkiye Tarafından Tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Yapılacak İhracatta Düzenlenecek EUR.1 Dolaşım Sertifikası ve Fatura Beyanına İlişkin Yönetmelik

16

- Hazine Müsteşarlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği

26

- Hazine Müsteşarlığı Proğramcı ve Çözümleyici Kadrolarına Yapılacak Atamalara İlişkin Yönetmelik

35

- Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

39

Tebliğler

- Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltmelerine İlişkin Tebliğ (No: İç Ticaret-2002/2) - Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltmelerine İlişkin Tebliğ (No: İç Ticaret-2002/2)

41

- Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsünün Geri Alınmasına İlişkin Karar

42

- Rekabet Kurulunun 00-14/138-70 Sayılı Kararı

43

- Rekabet Kurulunun 01-30/302-90 Sayılı Kararı

47

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

51

b - Çeşitli İlanlar

86

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91