İnteraktif CD

21 Mart 2002 - 24702           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelik

- Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtanna İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Kuruluş ve Görev Yönetmeliği

2

Tebliğler

- Türk Gıda Kodeksi Yenilebilir Kazein ve Kazeinatlardan Numune Alma Metodu Tebliği (No: 2002/17)

37

- Türk Gıda Kodeksi Yenilebilir Kazein ve Kazehıatların Analiz Metodları Tebliği (No: 2002/18)

41

- 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4) - 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4)

50

DÜZELTME (Yükseköğretim Denetleme Kurulu Teşkilat Görev ve Çalışma Usulleri Yönetmeliğinin 12 nci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik ile İlgili)

50

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

51

b - Çeşitli İlanlar

88

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91