İnteraktif CD

19 Mart 2002 - 24700           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2002/3766 Dünya Bankası'na Bağlı Uluslararası Finansman Kurumu'nun, İstanbulda Bulunan Temsilciliğinin Güney Avrupa ve Orta Asya Bölge Temsilciliğine Dönüştürülmesine İlişkin Hükümetimizle Adı Geçen Kuruluş Arasmda Teati Edilen Mektupların Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- İçişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Dr. Yılmaz KARAKOYUNLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

8

Yönetmelikler

- Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

9

- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürliiğü Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12

- Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13

- Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13

- Devlet Malzeme Ofisi Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 19 ve 23 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14

- Hayvan Gen Kaynaklarının Korunması Hakkında Yönetmelik

15

- Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18

- Hayvan Islahı Milli Komitesinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

21

- Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollannın Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik

23

- Kristal Cam Ürünleri Yönetmeliği (69/493/AT)

24

Tebliğler

- Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin Eki Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2002/1)

30

- Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 85) - Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 85)

31

- Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar - Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

37

- Konya İli Taşkın Kontrol Tesisleri Hakkında Karar

38

- Rize İli Sınırları İçerisinde, Uçucu ve Uyuşturucu Maddelerin 18 Yaşından Küçüklere Satılmasının ve Kesici Aletlerin Taşınması ile Bulundurulmasının Yasaklanmasına Dair Karar

40

DÜZELTME (2002/1 No.lu Devlet İhaleleri Genelgesi ile İlgili)

40

İlanlar

a - Yargı İlanları

41

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

42

c- Çeşitli İlanlar

90

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91